Reclame

Deze website is een uiting van reclame. Raadpleeg het prospectus en het essentiële informatiedocument van Veststede Vastgoedfonds voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Participaties Veststede Vastgoedfonds

Emissie gesloten voor inschrijving

Hierbij brengen wij een beleggingsmogelijkheid onder uw aandacht bestaande uit participaties in Veststede Vastgoedfonds.
Het fonds belegt in short-stay huurappartementen in het centrum van Eindhoven en is het enige niet-beursgenoteerde vastgoedfonds in Nederland waarbij particuliere beleggers mede-eigenaar kunnen worden van dit type huurappartementen.

Kenmerken participaties Veststede Vastgoedfonds

De weergegeven scenario’s zijn een schatting van het toekomstige rendement op basis van gegevens uit het verleden en geven geen exacte indicatie. Uw rendement hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt. De toekomstige resultaten zijn onderworpen aan belastingen die afhankelijk zijn van de persoonlijke situatie van elke belegger en kunnen in de toekomst veranderen.

✅ 4,25% verwacht gemiddeld direct rendement per jaar
✅ 4,35% verwacht gemiddeld totaalrendement per jaar
✅ Rendementsuitkering per kwartaal achteraf
Deelname vanaf € 25.000,-

✅ 316 participaties beschikbaar
✅ Verwachte looptijd: zeven tot tien jaar
✅ Geen emissiekosten verschuldigd

✅ Via Veststede Vastgoedfonds beleggen in 57 short-stay huurappartementen
✅ Duurzaam, gasloos all-electric object
✅ Locatie: Vestdijk 4-10 te Eindhoven
Uiterste inschrijf- en betaaldatum 01-06-2022 (tenzij eerder voltekend)

Risico’s
Investeren in participaties van Veststede Vastgoedfonds brengt risico’s met zich mee, zoals ✔️negatieve waardeontwikkelingen, ✔️huurprijsrisico, ✔️renterisico, ✔️onderhoudsrisico, ✔️fiscaal risico, ✔️liquiditeitsrisico, ✔️herfinancieringsrisico, ✔️tegenpartijrisico, ✔️risico van het schenden van financieringsconvenanten, ✔️risico van beperkte verhandelbaarheid participaties, ✔️risico van langere looptijd van het Fonds en het ✔️risico van latere emissiedatum. Beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd en zelfs hun gehele inleg kunnen verliezen. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de materiële risico’s.

Connect Invest Eindhoven
Connect Invest Eindhoven

Documentatie downloaden en inschrijfprocedure

Hieronder vindt u alle benodigde documentatie, zodat u goed bent geïnformeerd.
Het prospectus is eveneens verkrijgbaar op de website van Sectie5.

Belangstellenden kunnen zich door middel van het inschrijfformulier ‘Verklaring van deelname in Veststede Vastgoedfonds’ aanmelden voor deelname.
Het volledig ingevulde inschrijfformulier kunt u vervolgens mailen naar info@sectie5.nl en het origineel verzenden per post naar:
Sectie5 Beheer BV
Antwoordnummer 46029
1060 VB Amsterdam
Let op: toewijzing vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren.

Waarschuwing: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Initiatiefnemer

Sectie5 is opgericht in 2007 en structureert vastgoedbeleggingsfondsen met een sterke focus op supermarkten, wijkwinkelcentra en zorgvastgoed. Sinds haar oprichting structureerde Sectie5 achtendertig vastgoedbeleggingsfondsen met een totale waarde van ruim € 1,3 miljard en een ingelegd vermogen van circa € 430 miljoen.

De directie over Sectie5 Investments NV wordt middelijk gevoerd door dhr. drs. J.H. van Valen, dhr. drs. B.U. Bearda Bakker en dhr. drs. W.H.E. van Ommeren RA MBA. Zij hebben de volledige zeggenschap over Sectie5 Investments NV.

Beleggen in short-stay huurappartementen

Short-stay huurappartementen zijn de afgelopen jaren succesvol geweest, en zijn het nog steeds, in het opvangen van een grotere vraag naar accomodaties voor korte termijn verblijf.
De belangrijkste huurders in deze sector zijn bedrijven zoals ASML en Philips. Zij huren voor een wat langere termijn en zorgen voor een hogere gemiddelde bezettingsgraad in de sector (zie beleggingsbrochure pagina 5).

Het object aan de Vestdijk in Eindhoven is door middel van een “master lease” volledig verhuurd aan Residence 32 BV die de verhuur met de desbetreffende bedrijven regelt. Dit betekent dat het risico van leegstand onder de verantwoordelijkheid valt van Residence 32 BV.

Locatie object

Eindhoven, Vestdijk 4-10

Het object waarin Veststede Vastgoedfonds belegt, is gevestigd aan de Vestdijk 4-10 en ligt aan de zuidkant van station Eindhoven Centraal, middenin het centrum van Eindhoven. In iedere richting ligt de stadsring op twee kilometer afstand waardoor de omliggende snelwegen goed bereikbaar zijn. Direct naast het object is een bushalte gesitueerd.
Het wooncomplex is in 2019 duurzaam getransformeerd van een bestaand appartementengebouw naar een all-electric short-stay object.

Wooneenheden

57 appartementen

Duurzaamheid

Gasloos en energielabel A

Oppervlaktes

48 m² tot 83 m²

Huurder

Volledig verhuurd aan Residence 32 BV

Connect Invest Eindhoven
Connect Invest Eindhoven

Aanvullende informatie

Hoe werkt short-stay precies en om wat voor huurders gaat het?

Short-stay is een tussenvorm tussen een hotelverblijf en permanente bewoning. Veel bedrijven in de regio Eindhoven halen hoogopgeleid personeel uit het buitenland, dat voor zes maanden of een jaar in of rond Eindhoven werkzaam is. Deze periode is te lang om deze medewerkers in een hotel te laten verblijven en te kort om daar permanente huisvesting voor te regelen.
Met name vanwege de Brainport-functie van Eindhoven is er veel vraag naar deze woonvorm. Daarmee zijn short-stay huurappartementen zeer gewild als belegging.
Overigens is Veststede Vastgoedfonds het enige niet-beursgenoteerde vastgoedfonds in Nederland waarbij particuliere beleggers mede-eigenaar kunnen worden van short-stay huurappartementen.

Is het rendement van 4,25% markconform?

In de huidige markt is dit een prima rendement, mede gezien het lage risico. We zien dat de waardes van woningen over de afgelopen jaren aanzienlijk zijn gestegen, waardoor de huurrendementen hiervan op een lager niveau komen te liggen.
Dat geldt overigens ook voor veel andere vastgoedcategorieën, zoals zorg en supermarkten. De tijd van rendementen van 6% – 7% is voorbij.
Maar het voordelige verschil tussen een rendement uit een vastgoedbelegging en de (negatieve) rente bij een bank ligt nog steeds zo rond de 4% – 5%, hetgeen ongeveer hetzelfde is als een aantal jaren geleden.

Er wordt met 2% inflatie gerekend, maar deze is momenteel veel hoger. Dat is dan toch een extra voordeel?

Ja, dat klopt. In het prospectus is gerekend met inflatiecijfers zoals we deze de afgelopen jaren hebben gehad. Nu de inflatiecijfers een stuk hoger liggen, zo rond de 6%, betekent dit dat de huurprijs geïndexeerd wordt met 6%.
De eerstvolgende indexering op 1 juli zorgt er dan ook voor dat de huuropbrengst voor het fonds hoger komt te liggen, waardoor het rendement zal stijgen evenals de waarde van de appartementen.
Vastgoed is derhalve een uitstekende belegging om rendement en vermogen te beschermen tegen inflatie.

Hoe moet ik de looptijd van het huurcontract zien?

Het contract loopt formeel tot en met 28 februari 2024, maar de huurder Residence 32 B.V. heeft éénzijdig de optie om dit met vijf jaar te verlengen. Dit moet zij een halfjaar van tevoren aangeven. In het prospectus staat toegelicht dat de verwachting is dat de huurder zal gaan verlengen.
Mocht zij dit niet doen, dan kan het gehele complex direct opnieuw verhuurd worden aan een andere partij die short-stay-verhuur doet, of kunnen de appartementen direct de vrije verhuur in. Vanaf dat moment mogen de appartementen ook uitgepond (verkocht) worden. Het rendement kan daardoor omhoog gaan.

Kan er op termijn worden uitgepond en waarom staat daar niets over in het prospectus?

Ja, dat kan op termijn het geval zijn, zodra de appartementen de vrije verhuur in gaan. Voorlopig heeft de aanbieder conservatief geprognosticeerd, omdat de verwachting sterk is dat de huurder gebruik gaat maken van haar verlengingsoptie. Dat is de reden waarom het prospectus het uitpondscenario niet vermeldt.

Als er leegstand in het pand ontstaat, wie draagt dat risico?

Als appartementen onverhoopt niet verhuurd zijn, is dat risico voor Residence 32. Het fonds heeft een geïndexeerd contract met een huurbedrag per jaar met Residence 32, ongeacht de bezetting. In het uiterste geval dat Residence 32 de jaarhuur niet meer kan betalen, kan één van de scenario’s uitgevoerd worden zoals eerder beschreven.

Hoe komt het dat de aankoopprijs lager is dan de taxatiewaarde?

De taxateur heeft de taxatie gebaseerd op de waarde van de appartementen. De verkoper wilde graag dat het complex eerder geleverd werd, waardoor het fonds de gelegenheid had om een lagere aankoopprijs te realiseren.

Het pand is al enige tijd geleden aangekocht, is er in de tussentijd een prijsstijging geweest van de appartementen?

Ja, woningen in Eindhoven zijn het afgelopen jaar met circa 17% gestegen in waarde. Eindhoven liet hiermee de grootste stijging zien van de vijf belangrijkste steden in Nederland. Tevens blijven de aanvragen voor short-stay appartementen groeien. ASML ziet haar personeelsbestand toenemen met 200 nieuwe medewerkers per maand!

Worden de appartementen fiscaal gewaardeerd op een percentage van de WOZ-waarde?

Nee, dit voordeel komt niet naar voren bij deze belegging omdat de bewoners geen huurdersbescherming hebben. Dat is namelijk een belangrijke voorwaarde. Zie ook het artikel op onze website: www.connectinvest.nl/nieuws/extra-rendement/
Als de appartementen de vrije verhuur ingaan, gaat dit voordeel wel weer gelden, omdat huurders dan wel deze bescherming hebben. Maar we weten niet of deze fiscale regeling dan nog bestaat.

Fondsinformatie

De beleggingsinstelling Veststede Vastgoedfonds (het Fonds) wordt aangegaan in de vorm van een transparant fonds voor gemene rekening (FGR). Het eigendom van het vastgoed is door Stichting Veststede Vastgoedfonds (de Houdster) verkregen voor rekening en risico van het Fonds. Beleggers kunnen toetreden als participanten van het Fonds. De aansprakelijkheid van de participanten is beperkt tot het bedrag van deelname.

Als Beheerder van het Fonds treedt op Sectie5 Beheer BV, een 100% dochtervennootschap van Sectie5 Investments NV.
Sectie5 Beheer BV en het Fonds zijn geregistreerd bij de AFM.

Risico's

Investeren in participaties van Veststede Vastgoedfonds brengt risico’s met zich mee, zoals negatieve waardeontwikkelingen, huurprijsrisico, renterisico, onderhoudsrisico, fiscaal risico, liquiditeitsrisico, herfinancieringsrisico, tegenpartijrisico, risico van het schenden van financieringsconvenanten, risico van beperkte verhandelbaarheid participaties, risico van langere looptijd van het Fonds en het risico van latere emissiedatum. Beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd en zelfs hun gehele inleg kunnen verliezen. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de materiële risico’s.

Lodewijk Hoekstra is tuinontwerper, tv-presentator en vooral voorvechter van een duurzame wereld. Lodewijk streeft naar een wereld waarin we als mensen gezond en gelukkig kunnen leven, zonder dat dit een nadelig gevolg heeft voor ecosystemen en de natuur om ons heen. Naast zijn werk voor NL Greenlabel is hij tv-presentator bij SBS6 en verzorgt hij workshops en lezingen door het hele land.

Joep Moonen is opgegroeid in de bouw. Als zoon van een Brabantse bouwer is de vastgoedwereld hem niet vreemd. Joep is ruim twee jaar verantwoordelijk geweest voor Snippe Projecten BV, een ontwikkelaar die zich met name richt op de binnenstedelijke herontwikkeling in zowel de commerciële als residentiële vastgoedmarkt. Onorthodox BV is opgericht in 2020 en richt zich als projectontwikkelaar primair op het realiseren van woningen en zorgvastgoed. Dat doet zij met een onorthodoxe aanpak. In die aanpak staat niet het gebouw centraal, maar de gebruiker, de plek, de directe omgeving en de duurzaamheid en circulariteit.
De directie over Onorthodox BV wordt gevoerd door Joep Moonen en Sectie5 Investments NV.

Prof. dr. Dirk Brounen is hoogleraar Vastgoedeconomie aan de TIAS School for Business and Society, de Business School van Tilburg University. Hij onderzoekt internationale vastgoedmarkten en in het bijzonder het rendement van vastgoedinvesteringen en de meerwaarde van duurzaamheid. Zijn resultaten zijn onder meer gepubliceerd in internationale vakbladen als: The European Economic Review, Real Estate Economics, Journal of Banking and Finance, Financial Management en Journal of Portfolio Management. Naast zijn academische werk is Dirk actief als adviseur voor onder meer pensioenfondsen, ministeries en toezichthouders.

Bas Gradussen CFA is Senior Portfoliomanager bij InsingerGilissen Bankiers N.V. Sinds 2012 is hij bij deze bank actief met duurzaam beleggen, waar hij met twee collega’s onder meer verantwoordelijk is voor het beheer van de duurzame beleggingsportefeuilles. Bas heeft onder andere de richtlijnen opgezet voor (rapportering over) duurzame beleggingsportefeuilles. Vóór 2012 was hij actief als private banker, met name van stichtingen. Zijn ervaring als private banker en duurzame portfoliomanager komen samen als hij voor klanten van de bank opereert als consultant op het gebied van duurzaamheid.

Angelique Laskewitz is Excecutive Director van de Vereniging Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Zij ondersteunt beleggers en bedrijven onder meer met het bepalen van de duurzaamheidsagenda. Dit doet Angelique door het ontwikkelen van criteria die door de markt worden gebruikt om richting te geven aan duurzaamheid en het creëren van impact. Dit kan door samenwerking met NGO’s (Non-Governmental Organizations) en het geven van masterclasses over Sustainable Development Goals (SDG’s), impact investing, klimaatverandering, mensenrechten, circulaire economie en ecologie.

Drs. Hans Hersevoort is innovator in de zorg en bestuurder Omega Groep in Zwolle. Hij vindt het ‘zorgsysteem in Nederland steeds gekker worden’. Begin 2009 is Omega Groep als zorgorganisatie gestart met als missie: het leveren van een bijdrage aan de levenskwaliteit van mensen. Degenen die een beroep doen op Omega Groep hebben meestal een verstandelijke en/of psychische beperking. Omega Groep gaat er vanuit dat ieder mens het liefst zelf de regie over zijn leven voert en zo zelfstandig mogelijk wil leven. Maar soms lukt dat niet. Omega Groep biedt begeleiding aan kinderen en (jong) volwassenen op elk gebied van het leven.

Jeroen Hermus MA MRICS RT is director Healthcare CBRE, de grootste vastgoedadviseur ter wereld en stuurt het Healthcare team aan. Annette van der Poel Bsc BE is associate director Healthcare CBRE en geeft strategisch advies ten aanzien van zorgvastgoed.

Het Healthcare team van CBRE adviseert opdrachtgevers bij zorgvastgoedgerelateerde vraagstukken. De werkzaamheden op het gebied van zorgvastgoed bestaan onder andere uit: strategische advisering van zorginstellingen, taxaties, begeleiding bij transacties, ontwikkelen van ‘business cases’, initiëren van nieuwe ontwikkelingen, sparringpartner voor zorginstellingen en het begeleiden van (nieuw)bouwtrajecten.

Prof. dr. Tom Berkhout is hoogleraar Real Estate Universiteit Nyenrode. Zijn belangrijkste onderzoeksonderwerpen zijn: vastgoed (belasting, verslaggeving, financiering, waardering en economische en marktontwikkelingen) en belastingwetgeving. Hij heeft een aanzienlijk aantal boeken, artikelen, onderzoeksrapporten en columns geschreven over een scala aan vastgoedgerelateerde zaken, zoals: taxatie (nationaal en internationaal), vastgoedwaardering en -financiering, financiële rapportage, integriteit, vastgoedmarkten, investeringsanalyses en -gedrag.

Prof. dr. Jan Latten is bijzonder hoogleraar sociale demografie en voorheen hoofddemograaf Centraal Bureau voor de Statistiek. Specifieke aandachtsgebieden zijn onder meer: trends in samenwonen, trouwen, scheiden en de sociale aspecten daarvan, de opkomst van superkoppels, de veranderende rol van vrouwen binnen relaties, bijzondere posities van alleenstaanden en de groeiende rol van ouderen in de samenleving, vergrijzing, groei- en krimpregio’s en de gevolgen daarvan voor regionale, sociale en economische contrasten, de urbanisatie en metropolisering in Nederland. Jan Latten is onder andere bekend van zijn boek Liefde à la Carte dat hij schreef met Malou van Hintum.

Ir. Clemens Koekkoek is directeur van het S5 Vitae Fonds en werkt sinds begin 2018 bij Sectie5 Investments N.V. Na bij diverse ontwikkelaars, aannemers en adviesbureaus te hebben gewerkt, kwam hij in 2009 in de zorg terecht. Daar heeft hij ervaring opgedaan in alle facetten van zorgvastgoed: ontwikkelen, bouwen, onderhoud en beheer. Ook is hij betrokken geweest bij de bouw en ontwikkeling van verschillende particuliere zorglocaties. Om zijn werk goede aansluiting te geven bij de dagelijkse praktijk, heeft hij regelmatig meegeholpen op diverse zorgafdelingen. Drs. Jeroen van Valen is sinds 2007 directielid en partner bij Sectie5 Investments. Daarvoor had hij al ruime ervaring opgedaan met het initiëren en managen van portefeuilles commercieel vastgoed.